Algemene Voorwaarden

Op alle door Cabrio Fans georganiseerde evenementen zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

A. Vrijwaring / Aansprakelijkheid clausule.

B. Algemene Voorwaarden.

C. Aanvullende Informatie Corona/COVID-19 pandemie.

Deze worden uitsluitend weergegeven op onze website. Elke deelnemer wordt geacht hiervan nota te hebben genomen. Deelnemer geeft aan hiermee akkoord te zijn middels inzending van het inschrijfformulier waarnaar duidelijk wordt verwezen.

A. Vrijwaring / Aansprakelijkheid clausule

Deelnemers verklaren zich, middels inzending van het (online) inschrijfformulier, bewust van het feit dat deelneming aan deze rit zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade en gevolgschade daaronder inhoudt. De deelnemers nemen deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening.

Cabrio Fans, alsmede medewerkers, promotors, bestuursleden, officials alsmede andere bij de organisatie betrokken personen of instanties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers in verband met deelneming aan deze rit lijden, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Cabrio Fans.

Deelnemers verklaren dat hij/zij Cabrio Fans, nog de hierboven genoemde personen of instanties, niet aansprakelijk zal stellen en houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de rit geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. Deelnemers die deze clausule niet voor akkoord accepteren worden van deelname uitgesloten.

B. Algemene Voorwaarden

1. Door inzending van het (online) inschrijfformulier bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met het gestelde zoals genoemd in deze voorwaarden.

2. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de deelnemers zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.

3. Betaling van de kosten van deelname aan een evenement dient te geschieden binnen 14 dagen na inzending van het (online) inschrijfformulier via Ticketkantoor, ofwel op bankrekeningnummer NL 11 SNSB 0908 1524 69 t.n.v. J.H. Berends / Cabrio Fans. Na betaling aan Ticketkantoor of na bijschrijving op onze bankrekening van deze betaling wordt een startnummer toegekend. Dit startnummer wordt gepubliceerd op de website middels de deelnemerslijst.

4. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement te annuleren, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder inhouding de door de organisatie gemaakte kosten als gevolg van verplichtingen aan derden.

5. Bij annulering door de deelnemers aan een evenement zal uitsluitend restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden wanneer de inschrijfperiode nog geopend is. In de regel sluit deze inschrijfperiode 14 dagen voorafgaand aan het evenement. In geval van annulering door de deelnemers na het sluiten van deze inschrijfperiode zal geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaatsvinden. Het is wel toegestaan de bestuurder of navigator op reglementaire wijze te vervangen. De organisatie van Cabrio Fans adviseert de deelnemers om een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. De auto’s en de deelnemers aan evenementen van Cabrio Fans dienen te voldoen aan de wettelijke eisen inzake verzekeringen en dienen indien noodzakelijk APK goedgekeurd te zijn. De bestuurder en navigator dienen beide in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

7. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of identiteitsbewijs.

8. De organisatie van Cabrio Fans behoudt zich het recht voor auto’s te weren die naar inzicht van de organisatie niet voldoen aan de door haar gestelde voertuigeisen.

9. De organisatie van Cabrio Fans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto’s en/of derden.

10. De deelnemers geven toestemming de auto’s tijdens de toertocht te laten voorzien van een zogenaamd rallyschild en zeggen toe deze gedurende het evenement niet te verwijderen. De deelnemers geven tevens toestemming voor het maken van foto’s en filmmateriaal ten behoeve van de verdere promotie van Cabrio Fans Events, gebruik op de website en social mediakanalen van Cabrio Fans, het maken van een verslag van het Event en de bijbehorende Aftermovie.

11. De auto-toertochten georganiseerd door Cabrio Fans zijn “toertochten” en geen snelheidsritten. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen.

12. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Cabrio Fans.

C. Aanvullende Informatie Corona/COVID-19 Pandemie

Sinds de pandemie hebben we met enige regelmaat aanvullende maatregelen moeten treffen. En hoewel onze Events in juridische zin niet als evenement kwalificeren zijn we wel zeer afhankelijk van de eventuele maatregelen die gelden voor de horeca. Zonder de horeca kunnen (en willen) we immers geen Event organiseren. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hoe Cabrio Fans zal omgaan met de huidige en/of toekomstige omstandigheden volgen hieronder een aantal standpunten.

1. In alle gevallen geldt dat we ons nauwkeurig zullen houden aan de op dat moment geldende overheidsmaatregelen. Voor een overzicht van deze maatregelen verwijzen we naar de website www.rijksoverheid.nl.

2. Zolang we te maken hebben met deze pandemie zullen we ook met enige voorbehouden gaan organiseren. Dat betekent concreet dat we pass definitief zullen bepalen of een Event kan doorgaan ongeveer 14 dagen voorafgaand aan het Event. Dit moment sluit aan op het moment waarop we de inschrijving sluiten. Als overheidsmaatregelen ervoor zorgen dat we geen Event kunnen organiseren zoals wij dit voorstaan, zullen we niet aarzelen om het Event te annuleren.

3. Wanneer Cabrio Fans moet besluiten om een Event te annuleren zal het inschrijfgeld zonder inhouding van kosten direct worden teruggestort naar de deelnemers. Als alternatief kan ook een tegoedbon worden aangeboden. Deze keuze ligt echter altijd bij de deelnemers.

4. Wanneer een Event wel kan doorgaan maar onder beperkende voorwaarden, behoudt Cabrio Fans het recht voor om een passende invulling te geven aan deze beperkende maatregelen. Een voorbeeld: wanneer we het aantal deelnemende equipes moeten beperken terwijl inmiddels een groter aantal is ingeschreven, behoudt Cabrio Fans het recht om te bepalen hoeveel deelnemers van elke klasse (Pro/Sport/Toer) zullen kunnen deelnemen om tot een evenwichtig Event te kunnen komen. De ingeschreven deelnemers die niet kunnen deelnemen, ontvangen vanzelfsprekend het inschrijfgeld retour.

5. Wanneer een deelnemer kort voor aanvang van het Event moet afmelden, bijvoorbeeld als gevolg van een besmetting, biedt dit geen recht op restitutie. We verwijzen in een dergelijk geval naar Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

6. in voorkomende gevallen waarin nog niet is voorzien behoudt Cabrio Fans het recht om een zo passend mogelijke beslissing te nemen.