Algemene Voorwaarden

Op alle door Cabrio Fans georganiseerde evenementen zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

A. Vrijwaring / Aansprakelijkheid clausule.

B. Algemene Voorwaarden.

Deze worden uitsluitend weergegeven op onze website. Elke deelnemer wordt geacht hiervan nota te hebben genomen. Deelnemer geeft aan hiermee akkoord te zijn middels inzending van het inschrijfformulier waarnaar duidelijk wordt verwezen.

A. Vrijwaring / Aansprakelijkheid clausule

Deelnemers verklaren zich, middels inzending van het (online) inschrijfformulier,¬†bewust van het feit dat deelneming aan deze rit zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade en gevolgschade daaronder inhoudt. De deelnemers nemen deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening.

Cabrio Fans, alsmede medewerkers, promotors, bestuursleden, officials alsmede andere bij de organisatie betrokken personen of instanties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers in verband met deelneming aan deze rit lijden, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Cabrio Fans.

Deelnemers verklaren dat hij/zij Cabrio Fans, nog de hierboven genoemde personen of instanties, niet aansprakelijk zal stellen en houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de rit geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. Deelnemers die deze clausule niet voor akkoord accepteren worden van deelname uitgesloten.

B. Algemene Voorwaarden

1. Door inzending van het (online) inschrijfformulier bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met het gestelde zoals genoemd in deze voorwaarden.

2. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de deelnemers zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.

3. Betaling van de kosten van deelname aan een evenement dient te geschieden binnen 14 dagen na inzending van het (online) inschrijfformulier op bankrekeningnummer NL 11 SNSB 0908 1524 69 t.n.v. J.H. Berends / Cabrio Fans. Na bijschrijving op onze bankrekening van deze betaling wordt een startnummer toegekend.

4. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement te annuleren, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder inhouding de door de organisatie gemaakte kosten als gevolg van verplichtingen aan derden.

5. Bij annulering door de deelnemers aan een evenement zal geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden. Het is wel toegestaan de bestuurder of navigator op reglementaire wijze te vervangen. De organisatie van Cabrio Fans adviseert de deelnemers om een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. De auto’s en de deelnemers aan evenementen van Cabrio Fans dienen te voldoen aan de wettelijke eisen inzake verzekeringen en dienen indien noodzakelijk APK goedgekeurd te zijn. De bestuurder en navigator dienen beide in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

7. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of identiteitsbewijs.

8. De organisatie van Cabrio Fans behoudt zich het recht voor auto’s te weren die naar inzicht van de organisatie niet voldoen aan de door haar gestelde voertuigeisen.

9. De organisatie van Cabrio Fans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto’s en/of derden.

10. De deelnemers geven toestemming de auto’s tijdens de toertocht te laten bestickeren met non-permanent hechtende stickers en zeggen toe deze gedurende het evenement niet te verwijderen.

11. De auto-toertochten georganiseerd door Cabrio Fans zijn “toertochten” en geen snelheidsritten. De deelnemers dienen zicht te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen.

12. De organisatie heeft het recht een inschrijving, onder opgaaf van redenen, af te wijzen.

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Cabrio Fans.